I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Инсекта Благоевград ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.insecta-bg.com”, наричан по-долу „ИНСЕКТА”.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Инсекта Благоевград ЕООД;
2. Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. Плиска 2А, ет.3, офис 5;
3. Имейл: [email protected];
4. Tел: +359 889 937575;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 200401504
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност No: BG200401504

III. ИНСЕКТА

Чл. 3. ИНСЕКТА e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.insecta-bg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ИНСЕКТА стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ИНСЕКТА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ИНСЕКТА достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ИНСЕКТА;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ИНСЕКТА, съгласно поддържаните от ИНСЕКТА начини за разплащане.
5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ИНСЕКТА в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от
ИНСЕКТА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.insecta-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ИНСЕКТА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ИНСЕКТА в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСЕКТА

Чл. 6.

(1) За да използва ИНСЕКТА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При съгласяване с настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава съобщения във връзка със своята заявка и бъдещи новини и промоции от ИНСЕКТА. Потребителят може допълнително да се отпише по всяко време от листата с потребители.

Чл. 7.

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес..

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8.

(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ИНСЕКТА.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя . За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства..
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура, ако имат вече своя регистрация в ИНСЕКТА:

(1) Извършване на регистрация в ИНСЕКТА и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ИНСЕКТА;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ПИНСЕКТА чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ИНСЕКТА и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
(6) Потвърждение на поръчката;

Чл. 10. В случай, когато Ползвателя няма регистрация в ИНСЕКТА, той се съгласява с настоящите Общи условия и сключва договор за покупко-продажба след поставяне на отметка при потвърждаване на поръчката.

VI. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл.11.

(1) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ИНСЕКТА;
(2) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите.
(3) Начинът на плащане и доставка се определя в Информацията, предоставена на Ползвателя в специално предназначени страници на сайта на Доставчика.
(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс разходите за доставка, ако има такива.

Чл. 12.

(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 13.

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага, ако стоката е с повредена опаковка или нарушен търговски вид.
(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 14.

(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15.

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът гарантира на своите Ползватели конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Доставчикът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Ползвателят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и
клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват
данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(3) Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ИНСЕКТА, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани в рамките на добрия и помирителен дух. Ако не се постигне съгласие между страните, спора се разглежда от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите (КЗП) или Европейска платформа за онлайн решаване на спорове.

Чл. 20. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.12.2020г.